Werkwijze

Laagdrempelig

Voor Financieel Advies werkt laagdrempelig. Wij nemen de tijd om kennis te maken en uw vraag te bespreken, niet slechts alleen op hoofdlijnen. De kosten van een eerste gesprek nemen wij voor onze rekening. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons een vertrouwd gevoel krijgt. Op persoonlijk vlak en op basis van onze vakkennis.

Inzicht

Elk advies begint bij ons met het inzichtelijk maken van uw huidige financiële positie. Wij maken altijd een analyse van uw huidige financiële producten (bijvoorbeeld polissen) en beoordelen deze op nut, noodzaak en op prijs-premie-kwaliteit verhouding. Dit gaat verder dan alleen het ‘regelen’ van een nieuwe hypotheek of ander financieel product.

1. Oriënteren2. Inventariseren3. Analyseren4. Adviseren5. Bemiddelen6. Nazorg

Stap 1. Oriënteren

Na een eerste kennismaking geven wij uitleg over onze werkwijze en dienstverlening. In deze oriëntatiefase bespreken we uw doelstelling (vraag) op hoofdlijnen. Wij doen een beknopte inventarisatie. Veelal gaat dit over uw inkomen, uw bezittingen en uw huidige financiële producten, zoals uw hypotheek. Wellicht kunnen we een schets maken van de mogelijkheden, bijvoorbeeld een hypotheekberekening. Dit doen wij kostenloos. Een financieel vraagstuk is veelal complex. Pas na uitvoerige inventarisatie en analyse kunnen wij een goed antwoord of goed advies geven.

Stap 2. Inventariseren

Hebben we overeenstemming, dan gaat u met ons een overeenkomst van dienstverlening aan. Dit kan op uurbasis zijn of op basis van een vaste prijs. U weet dan exact waar u aan toe bent, wat de kosten zijn of mooi gezegd: wat uw investering zal zijn.

 • Een uitvoerige inventarisatie van uw financiële positie.
 • Relevante stukken bij u opvragen middels een Checklist (uw huiswerk).
 • Vaststellen van uw wensen, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring.
 • Aanmaken van een zogenaamd klantdossier in onze systemen, archiveren van de informatie en andere relevante gegevens.
De inventarisatiefase loopt door het gehele adviesproces heen. Veelal leidt verstrekte informatie tot nieuwe vragen.

Stap 3. Analyseren

We analyseren de informatie en leggen het vast in onze rekensoftware. Wij brengen uw gehele huidige financiële positie in kaart en bespreken die in een vervolggesprek. U krijgt inzicht op de volgende punten: Uw netto resterend budget. Uw inkomsten en uitgaven worden met elkaar in verband gebracht en op een tijdlijn geplaatst in de volgende life-events:

 • Lang leven (pensioensituatie).
 • Bij onverhoopt overlijden (Nabestaandensituatie).
 • Bij arbeidsongeschiktheid.
 • Bij werkloosheid.
Inzicht in uw hypotheekconstructie met aandacht voor:
 • Huidige bruto en netto maandlasten.
 • Verhouding hypotheek / waarde woning.
 • Verhouding hypotheek / maximale leencapaciteit.
 • Aflossingsvormen.
 • Looptijd, rentetarieven en uw rentevaste periode.
 • Fiscaliteit.
 • De stand van zaken rond pensioendatum.
 • Overlijdensrisico-, spaar- of beleggingsverzekeringen (al dan niet verpand).
Inzicht in oudedag- en nabestaandenvoorziening:
 • Lijfrenteverzekering of –rekening in opbouwfase of uitkeringsfase.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
 • Fiscale berekeningen inzake lijfrenteaftrek.
 • Bestaande financiële producten vergelijken op prijs-premie-kwaliteit verhouding.
Inzicht in verlies inkomen naar aanleiding van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid:
 • Woonlastenverzekeringen.
 • Aanvullingen via werkgever, WGA hiaat verzekeringen, enzovoort.
 • Bestaande financiële producten vergelijken op prijs-premie-kwaliteit verhouding.
Wij maken naar aanleiding van de analyse kenbaar waar u aandacht aan kunt besteden, passend bij uw doelstellingen:
 • Adviseren als dat gewenst is.
 • Bespreken van oplossingen om doelstellingen te realiseren.
 • Vastleggen in een analyserapport.

Stap 4. Adviseren

In deze fase vormen we uw wensen en doelen om tot een passend advies. Veelal volgt een voorstel voor een financieel product, met daarbij de consequenties voor het netto resterend budget.

Hypotheek gerelateerd:

 • Vaststellen van de financieringsbegroting (aankoop, oversluiting, verbouw, enzovoort).
 • Vaststellen van de leencapaciteit op inkomen en op marktwaarde.
 • Opbouw van de hypotheekconstructie, met weloverwogen keuzes over:
  • Aflossingsconstructie (lineair, annuïtair, spaar, beleg, aflosvrij).
  • Aflossingsperiode (looptijd van de leningsdelen).
  • Hoogte van de rente.
  • Voor- en nadelen van diverse banken, verschil in voorwaarden.
  • Fiscaliteit.
 • Wel of geen overlijdensrisicoverzekering.
  • Nut en noodzaak.
  • Verzekeringsvorm en looptijd.
  • Premieberekeningen verschillende aanbieders.
 • Vaststellen van de maandlasten, bruto en netto.
  • Vaststellen van de maandlasten voor de toekomst.

Gevolgen voor de financiële positie:

Alle keuzes worden opnieuw doorgerekend, u krijgt een analyse (stap 3) van uw nieuwe financiële positie. U weet exact wat de gemaakte keuzes betekenen voor uw netto resterend budget.

 • Vaststellen van de mogelijke hiaten in de life-events
  • Lang leven (pensioensituatie).
  • Bij onverhoopt overlijden (nabestaandensituatie).
  • Bij arbeidsongeschiktheid.
  • Bij werkloosheid.
 • Vaststellen minimaal gewenst budget
  • Welke risico’s kunt u zelf dragen?
  • Wat is uw financiële weerbaarheid?
  • Wat kunt u sparen, missen, reserveren?
 • Oplossingen adviseren voor eventuele hiaten
  • Sparen – beleggen.
  • Verzekeringsproducten (overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid)

Tweede samenvatting:

Wij werken het advies uit in een adviesrapport, onderbouwd met grafische- en cijfermatige overzichten.

 • Het advies wordt persoonlijk besproken en toegelicht.
 • Volgt u het advies op, dan worden de financiële producten aangevraagd.

Stap 5. Bemiddelen

Leidt een afgerond advies tot de aanschaf van een of meerdere financiële producten, dan vragen wij die producten graag voor u aan en begeleiden het traject.

Werkzaamheden:

 • Aanvragen, begeleiding en verwerking aangevraagde financiële producten.
  • Bij bank en/of verzekeraar.
   • Uploaden van gevraagde onderliggende stukken (bij hypotheek aanvragen varieert dit van 10 tot 20 stukken).
  • Tekenen van alle documenten.
 • Taxatie aanvragen bij makelaar.
 • Notaris informeren en instrueren.
  • Controle van de notarisafrekening.
 • Als u dat wenst regelen wij voor u de maandelijkse belastingteruggave (voorlopige aanslag).
 • Verwerking in onze systemen.
Zodra de aanvraag van een financiëel product akkoord is, krijgt u van ons persoonlijk bericht.

Stap 6. Nazorg

Tot slot: het dossier wordt afgerond. Er worden agenderingen (taken) vastgelegd in onze systemen, zodat wij tijdig contact met u kunnen zoeken voor een periodiek onderhoud. Reguliere nazorg:

 • U bent geen doorlopende kosten verschuldigd voor ons beheer van uw financiële producten.
 • Wij nemen periodiek contact met u op. Dit betekent dat wij eens in de twee jaar, na afronden van de opdracht, contact met u opnemen om te peilen of onderhoud gewenst is of interessant voor u kan zijn.
 • Een regulier onderhoudsgesprek staat gelijk aan een oriëntatiegesprek, de kosten hiervan nemen wij voor onze rekening.
 • Speelt er een nieuwe vraag, dan wordt een voorstel voor dienstverlening gedaan.
Afspraken voor regelmatig periodiek onderhoud is altijd mogelijk. Dit is maatwerk. Vraag gerust!

“De stappen waren me gelijk duidelijk. Daardoor kon ik tijdig bijsturen. Ik ben tevreden met het advies.”